Královéhradecký kraj

PŘEDSTAVUJEME SE ...

Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice. Galerie vytváří, odborně spravuje a zpřístupňuje sbírky českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po díla současných autorů. Stálá expozice ze sbírek galerie a pravidelně obměňované autorské, kolektivní a tematické výstavy seznamují návštěvníky s významnými hodnotami českého moderního a současného výtvarného umění. Galerie rovněž připravuje doprovodné programy k výstavám, přednášky a další kulturní a vzdělávací pořady.
AKTUÁLNÍ INFORMACE


KNIHOVNA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ


Knihovna Galerie moderního umění je otevřena pro veřejnost k prezenčním výpůjčkám a studiu dokumentů v náhradních prostorách v Regiocentru Nový pivovar, vstup z ulice Čs. armády.
Otevírací doba: každou středu od 13.00 do 18.00 hodin.

Přístup do on-line katalogu

Katalog se otevře v novém okně.GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ JE UZAVŘENA

Od 11. dubna 2014 je Galerie moderního umění v Hradci Králové uzavřena.
Po provedení celkové rekonstrukce budovy bude galerie znovu otevřena na jaře roku 2016.

I když je budova uzavřena, Galerie moderního umění připravuje ve spolupráci s partnerskými institucemi svoje kulturní programy pro veřejnost. Bližší informace o projektech Galerie v Muzeu východních Čech, Galerie ve Studijní a vědecké knihovně a Galerie na cestách najdete na stránkách Výstavy, Program a Pro děti.STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ POKRAČUJÍ

Projekt „Stavební úpravy Galerie moderního umění“ byl předložen za účelem získání dotačních prostředků v rámci 38. výzvy ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Královéhradeckým krajem a Úřadem Regionální rady byla úspěšně podepsána, přičemž předpokládaná výše dotace činí 52.982.796,67 Kč.

Cílem projektu je rekonstrukce a regenerace stávajícího objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové. Jedná se o pozdně secesní budovu bývalého Záložního ústavu postavenou v letech 1911 až 1912 zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek a nacházející se v památkově chráněném území, která za dobu své 100 leté existence neprošla komplexní opravou. Rekonstrukcí prostor dojde k posílení společenského rozvoje, regeneraci a revitalizaci prostředí centra města. V rámci projektu dojde ke změně prostorového uspořádání prostor 1.NP – 5.NP, k celkové modernizace vnitřních částí objektu spojené se sjednocením podlahových konstrukcí, v některých částech k navrácení původních konstrukcí, dále bude provedena generální oprava původních fasádních výplní, oprava střech, balkónů, teras a oprava fasády. Objektu bude dále navrácen jeho původní účel, kdy část stávajících bytových jednotek bude přebudována na výstavní prostory a další využití pro galerii. Komplexní oprava s ohledem na původní podobu tohoto kulturně památkového objektu umožní přizpůsobit budovu požadavkům moderních vzdělávacích a volnočasových trendů a otevřít areál k dalšímu zkvalitnění pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Stavba byla zahájena předáním staveniště v červenci 2014 a od této doby stavební práce značně pokročily. V průběhu stavebních prací probíhají pravidelné kontrolní dny, na kterých investor dohlíží na předmět plnění. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci budovy postavené v počátku 20. století, se v průběhu stavebních prací vyskytují objektivně nepředvídatelné skutečnosti. Největším specifikem stavby je, že se jedná o kulturní památku a je zde povinností vlastníka budovy postupovat dle podrobných restaurátorských průzkumů pod intenzivním dohledem státní památkové péče. Spolupráce napříč všemi zúčastněnými je však konstruktivní a my se můžeme těšit na finální podobu kompletně zrekonstruovaného objektu. Kolaudace proběhne na podzim letošního roku, otevření objektu pro veřejnost je plánováno na jaro roku 2016.

Název projektu: Stavební úpravy Galerie moderního umění
Číslo projektu: CZ.1.13/2.1.00/38.01379
Příjemce dotace: Královéhradecký kraj
Operační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa: 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory: 2.1: Rozvoj regionálních center
Zahájení stavebních prací: Červenec 2014
Předpokládané ukončení prací: Září 2015
Výdaje projektu dle Rozhodnutí o dotaci: 78.166.174,46 Kč
- Celkové způsobilé výdaje: 65.121.431,51 Kč
- Celková dotace z prostředků ERDF: 52.982.796,67 Kč

 


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Informace o výzvách k podání nabídky na dodávky výrobků, prací a služeb najdete na stránce DokumentyNAŠI PARTNEŘI

 
Muzeum východních Čech Studijní a vědecká knihovna Kultura Hradec


ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU

Pokud chcete dostávat pozvánky na výstavy, přednášky, komentované prohlídky a další doprovodné programy elektronickou poštou, zadejte laskavě Vaši e-mailovou adresu:

 
© Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2003-2013. Všechna práva vyhrazena.