Centrum architektury

Cílem Centra architektury Královehradeckého kraje je podpora trvalého rozvoje kvalitní architektury a urbanismu v návaznosti na kvalitu života obyvatel v regionu v kontextu současných urbanistických výzev. V České republice jde o unikátní koncepci, která se inspiruje především praxí obdobných center v německy mluvících zemích, ale i příklady inspirativních iniciativ v ČR.

Centrum architektury bude realizovat své aktivity v rámci krajské Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU). Centrum architektury nabídne odborné i širší veřejnosti příležitosti pro setkávání, pořádání přednášek a výstav.

Hlavním cílem Centra architektury je vytváření podmínek pro zkvalitňování architektury, urbanismu a veřejného prostoru v regionu v souladu s adaptací sídel na klimatickou změnu, snahou je i posílení odborných kapacit pro zmíněné oblasti. Bude se podílet na průzkumu urbanisticko-architektonického dědictví, zlepšení informovanosti a edukace veřejnosti ve výše zmíněných tématech. Činnost Centra architektury se zaměří především na sdílení příkladů dobré praxe v regionu mezi odbornou veřejností, samosprávami i širokou veřejností, a to prostřednictvím diskuzí, workshopů i pomocí komunikace s organizacemi, které se problematice věnují v ČR i zahraničí.

 

 

Rámec provozu Centra architektury zajistí GMU. Centrum však bude svou činnost a vytyčenou agendu vykonávat samostatně. Tým pracovníků centra bude využívat administrativní, produkční i marketingové zázemí GMU, přičemž se bude počet pracovníků postupně navyšovat. Centrum zahájí svou pilotní činnost během výstavní sezóny 2023/2024 ve Foyer GMU. V budoucnu se počítá s přípravou a realizací samostatného reprezentativního prostoru v Hradci Králové (2024–2030), který bude pro veřejnost dobře identifikovatelný. V tomto období také proběhne jednání o možnosti ustanovení samostatné organizace.

Realizační tým Centra architektury se bude postupně rozšiřovat okolo pozice vedoucí/ho centra, který/á by měl/a v počátku zastávat úkony produkční/ho a metodika/čky. Měl/a by se dobře orientovat v oblastech rozvoje sídel, krajiny a současných trendech, mít koncepční myšlení, výborné komunikační dovednosti a vytrvalost při budování nového projektu. Měl/a by tedy realizovat úvodní akce již na podzim roku 2023 v prostorách GMU: zejména přednášky pro veřejnost a semináře pro obce. Vedoucí centra bude hlavně v počáteční fázi spolupracovat s ustanovenou Programovou radou, která bude poradním orgánem pro formování vlastní dramaturgie a koncepce činnosti Centra architektury. Rada bude složena z expertů odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odboru investic Královéhradeckého kraje a externích odborníků.

Personální tým Centra architektury dále doplní pracovník/ce na pozici produkční/ho (bude koordinovat programy pro veřejnost) a pozici metodika/čky (náplní je zajištění odborného zázemí pro region – podporování odborné veřejnosti a činnosti samospráv i státní správy).

Centrum architektury bude svou produkční činnost realizovat s podporou GMU. Produkční bude koordinovat výstavy, prezentace, diskuze, semináře a do témat zařadí i propagaci urbanistického a architektonického dědictví, které představuje důležitou součást veřejného prostoru. Produkční bude využívat edukační nástroje pro vzdělávání, kultivování, podporu kritičnosti, zapojení diváka do veřejného dění, čímž se podpoří participace obyvatel ve věcech veřejných. Produkční by měl/a organizovat dočasné specifické instalace a tematické kurátorské projekty ve veřejném prostoru které přinesou novou kvalitu do veřejného prostoru měst, obcí či krajiny.

Mezi hlavní metodické aktivity centra bude patřit analýza současného stavu investovaní v regionu vzhledem k rozvoji kvalitního urbanismu, architektury a veřejného prostoru. Centrum bude pracovat na přípravě krajské architektonické metodiky/manuálu na základě realizované analýzy a v návaznosti na již existující postupy, manuály a metodiky a příklady dobré praxe odjinud. Metodická činnost bude prováděna v úzké spolupráci s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu KHK, krajským architektem z odboru investic KHK, odborem územního plánování a stavebního řádu KHK a dalšími specialisty Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, dle potřeby také s jeho příspěvkovými organizacemi. Centrum architektury při své metodické i produkční činnosti spolupracuje s širokým spektrem aktérů/osobností působících v regionu i na národní úrovni.

Samostatné oddělení GMU naplňuje Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje v oblasti kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví (cíl 14) i státní Politiku architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022, schválenou vládou ČR 4. ledna 2023, konkrétně rozvoj regionálních center architektury (cíl 9). Přispívá také k naplňování státní Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví České republiky.

Koncept Centra architektury Královéhradeckého kraje ke stažení ZDE.

Partnerem přípravy konceptu Centra architektury byla společnost ONplan lab, s.r.o., Karmelitská 379/18, Praha.