Edice GMU

Edice GMU je publikační platformou zajišťující nejen vlastní produkci, ale též i propagaci a distribuci vydávaných titulů. Ediční plán nekopíruje pouze výstavní činnost galerie, ale od roku 2019 se soustředí také na kvalitní tituly, jako jsou autorské monografie, studijní a vzdělávací texty, odborné sborníky či překlady významných děl. Publikace GMU distribuujeme po celé České republice, proto jsou k dostání nejen v prodejně galerie a v našem e-obchodu, ale i u dalších knihkupců.

Publikační činnost GMU 2023

Publikace vydané v roce 2023

Vjera Borozan (ed.), Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes, Hradec Králové 2023.

Informace o publikaci

Texty: Vjera Borozan, Markéta Křížová, Martin Pšenička, Františka Schormová
Editorka: Vjera Borozan
Grafická úprava a sazba: Bedřich Vémola
Úprava reprodukcí: Zdeněk Franc
Grafický návrh obálky: Jan Stuchlík
Počet stran: 144
Počet ilustrací: 58
Vazba: lepená, měkké desky
Formát: 170 × 230 mm
Vydání: první
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-87605-77-6

Publikace vyšla v Edici katalogů a doprovodných materiálů k výstavám.

Kolektivní monografie se soustředí především na specifika zobrazování Kryštofa Kolumba v umění a kultuře v českých zemích. Prostřednictvím pěti textů od tří autorek a jednoho autora tuto problematiku nahlíží z perspektivy několika humanitních oborů – historie, dějin divadla, literatury a výtvarného umění. Události i umělecká díla vykládá v širších dobových politických, sociálních a náboženských souvislostech. Sleduje proměny pohledu na všeobecně známou klíčovou osobnost světových dějin a dotýká se také naléhavých témat souvisejících s problematikou kolonialismu a jeho důsledků, která je v českém prostředí zatím nedostatečně reflektována. Kniha vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se konala v Galerii moderního umění v Hradci Králové (07/10/22–12/03/23). Autorkami a autorem textů jsou: Vjera Borozan, Markéta Křížová, Františka Schormová a Martin Pšenička. Odborně recenzovaná publikace je rovněž vybavena obrazovým doprovodem a prezentuje nové výsledky předchozího vědeckého bádání jednotlivých autorů na daná témata. Vyšla s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky a města Hradec Králové.

 

Martina Pachmanová, Věra Jičínská, Hradec Králové 2023.

Informace o publikaci

Autorka textu: Martina Pachmanová
Počet stran: 196
Vazba: V4, švýcarská
Grafická úprava: Luboš Drtina
Úprava reprodukcí: Zdeněk Franc
Tisk: H.R.G. spol. s r.o.
Formát: 170 × 230 mm (na výšku)
Vydání: první
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-87605-84-4

Monografie malířky Věry Jičínské (1898–1961) s bohatým obrazovým doprovodem přibližuje stěžejní aspekty tvorby této pozoruhodné a neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Její autorka Martina Pachmanová na základě výběru olejomaleb, pastelů, kreseb, grafik, ale i málo známých fotografií vykresluje dobu, kdy Jičínská mezi válkami studovala, pracovala nebo vystavovala v Brně, Mnichově, Praze, Paříži, Bretani, Budapešti, Pětikostelí či Dobrušce. Mapuje vývoj malířčina díla, jehož počátky jsou spjaty s analytickým kubismem a purismem a které se přes neoklasicistickou fázi překlenulo až k výrazně subjektivní „řeči“ tvarů, barev a světel. Připomíná však také její práci na poli užitého umění, jemuž se věnovala po druhé světové válce. V neposlední řadě zhodnocuje dosud přehlíženou publicistickou činnost této umělkyně.

Odborně recenzovaná publikace vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Nadačního fondu Věry Jičínské, Dany Laichterové a Jiřího Görnera, města Dobruška a města Hradec Králové.

Edit András, Kulturní převlékání. Umění na troskách socialismu a na vrcholcích nacionalismu, Hradec Králové 2023.

Informace o publikaci

Text: Edit András
Překlad: Robert Svoboda
Předmluva: Jan Zálešák
Grafická úprava a sazba: Jana Vahalíková (Studio Marvil)
Počet stran: 344
Vazba: šitá, měkké desky
Formát: 170 × 230 mm (na výšku)
Vydání: první (český překlad)
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-87605-65-3

Kniha přední maďarské historičky umění Edit András s bohatým obrazovým doprovodem přináší poutavý a kritický rozbor maďarského výtvarného umění v letech 1989–2022 v kontextu aktuálních společenských témat. První část knihy se zabývá maďarským výtvarným prostředím v období tzv. transformace (1989–2010); všímá si toho, jak se postsocialistická kultura vypořádává s vlastní minulostí a zkoumá genderové aspekty maďarského umění. Druhá část přibližuje dobu od roku 2010 (vítězství strany Fidesz v čele s Viktorem Orbánem) do současnosti. Zde autorka věnuje pozornost především nacionalismu, národní kulturní politice, autoritářským tendencím a reakcím umělců na ně. Velmi otevřeně analyzuje a popisuje vztah kultury a moci i způsob, jak se kulturní a politická témata dají snadno zneužít.

Publikace vyšla za podpory Ministerstva kultury České republiky, Petőfiho literárního fondu na podporu maďarské literatury a města Hradec Králové. Galerie díky úspěšné realizaci tohoto projektu může pokračovat v práci na dalších publikačních výstupech v Edici střední a východní Evropy, do které spadá i tato publikace.

V Edici katalogů a doprovodných materiálů k výstavám GMU tradičně vydala několik brožur s kurátorskými texty a fotografiemi k výstavám. Kromě toho vznikly také pracovní listy připravené edukačním oddělením, přibližující návštěvníkům výstavní projekty galerie interaktivním způsobem.

Brožury k výstavám:

Petra Příkazská – Anna Horák Zemanová, Jan Šafránek – Kavárna Kubišta, ISBN 978-80-87605-86-8.

Jitka Hlaváčková, Michaela Vélová Maupicová – Šum v plástvi, světlo v mohyle, ISBN 978-80-87605-87-5.

Martina Pachmanová, Věra Jičínská, ISBN 978-80-87605-88-2.

Martina Pachmanová, Věra Jičínská, ISBN 978-80-87605-89-9.

Anna Horák Zemanová, Akční umění & Akční umění východních Čech, ISBN 978-80-87605-91-2.

Jan Florentýn Báchor, Josef Václav Škoda – Stopy z bronzu a kamene, ISBN 978-80-87605-90-5.

Tereza Stejskalová, Adéla Babanová – Promluvme si o Evě, ISBN 978-80-87605-95-0.

Petra Příkazská, Tomáš SvobodaSilent Disco, ISBN 978-80-87605-92-9.

Vjera Borozan, Ivan Vosecký – Pravda, ISBN 978-80-87605-97-4.

Tomáš Kolich, Hledá se mistrovské dílo, ISBN 978-80-87605-94-3.

Tomáš Kolich, The Search for a Masterpiece, ISBN 978-80-87605-96-7.

Pracovní listy:

Hledá se mistrovské dílo, text: Patricie Kaválková, Helena Šestáková, ISBN 978-80-87605-93-6.

Metodické listy, text: Patricie Kaválková, Helena Šestáková, Linda Vidová, ISBN 978-80-88659-00-6.

Publikační činnost GMU 2022

V návaznosti na Sbírku střední a východní Evropy Galerie moderního umění v Hradci Králové založila galerie novou překladovou ediční řadu zaměřenou na moderní a současné umění ve střední a východní Evropě, jejímž cílem je zprostředkovat české odborné veřejnosti důležité teoretické texty týkající se výtvarného umění ve zmíněných regionech. A také být kvalitním teoretickým fundamentem pro klíčovou akviziční činnost GMU.

Na konci roku 2022 galerie vydala v této nové edici první publikaci, a to český překlad knihy významného polského teoretika umění Piotra Piotrowského Významy modernismu. K historii polského umění po roce 1945, poprvé vydaná v roce 1999 v Polsku, která přibližuje stěžejní momenty polského výtvarného umění od konce druhé světové války až po 90. léta.. Dalším titulem má být Kulturní proměna maďarské historičky umění Edit András, která se ve svém díle odkazuje právě ke zmíněnému titulu Piotra Piotrowského.

Publikační činnost GMU 2021

Za účelem systematizace své publikační činnosti GMU v roce 2021 ustavila čtyři ediční řady (Edice autorských knih a monografií, Edice katalogů a doprovodných materiálů k výstavám, Edice populárně-naučných publikací, Edice střední a východní Evropy), které svým zaměřením pokrývají výše vymezené spektrum titulů. Důraz je při zpracovávání publikací kladen zejména na odbornost, interdisciplinaritu, kontextualitu a komplexnost podávaných informací.

V roce 2021 vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci s Eastern Front autorskou knihu Aleny Kotzmannové Pokus o znovunalezení skutečnosti. Umělkyně v knize představuje svou sérii Pokusů (z let 2008–2019), které konfrontují fotografie, tisky a objekty uspořádané do významotvorných řad. Knihu doplňují texty současných historiků umění a kurátorů (William Hunt, Edith Jeřábková, Martina Pachmanová, Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl, Jiří Ptáček, Lenka Vítková, Radek Wohlmuth, Dušan Zahoranský).

Dalším titulem je autorská kniha malířky a tatérky Bronislavy Orlické, vydaná u příležitosti výstavy A hoře rozpustí se konané od 18. září 2021 do 28. listopadu 2021 v GMU. Publikace Bronislava Orlická představí práce Orlické prezentované na jejích výstavách, doplněné o skici, návrhy tetování a autorské, poeticky laděné texty. Autorem grafické podoby je Štěpán Marko.

Ediční plán GMU pro rok 2021:

Alena Kotzmannová, Pokus o znovunalezení skutečnosti, ISBN 978-80-87605-45-5. (autorská kniha)

Bronislava Orlická, Štěpán Marko eds., Bronislava Orlická, ISBN 978-80-87605-66-0. (autorská kniha)

Martina Vítková, Petr Vaňous, Alexander Peroutka et al., Milan Langer, Hradec Králové 2021. ISBN 978-80-87605-42-4. (kolektivní monografie)

František Zachoval, Petra Příkazská, Jiřina Vyorálková (edd.), Originál? Umění napodobit umění, Hradec Králové 2021. ISBN 978-80-87605-63-9. (kritický katalog)

Doprovodné texty k výstavám:

Hana Janečková, Marie Lukáčová – Frugo, 05/06/21–29/08/21, ISBN 978-80-87605-49-3.

Jiří Ptáček, Pozdní intimita – Pavel Baňka, Veronika Šrek Bromová, Michal Kalhous, Alena Kotzmannová, Markéta Othová, Rudolf Samohejl, Lucia Sceranková, Tomáš Svoboda, Aleksandra Vajd, Lenka Glisníková & Karolína Matušková, 01/06/21–29/08/21, ISBN 978-80-87605-48-6.

Nina Moravcová, Tereza Severová (Dalibor Chatrný, Ivan Kafka) – Strom uprostřed krajiny, 05/06/21–29/08/21, ISBN 978-80-87605-50-9.

Anna Zemanová, Bronislava Orlická (Jan Zrzavý) – A hoře rozpustí se, 18/09/21–28/11/21, ISBN 978-80-87605-56-1.

Martin Mazanec, Yes No Yes – Ateliér video ft. Martin Mazanec & Jan Šrámek, 18/09/21–28/11/21, ISBN 978-80-87605-57-8.

Václav Janoščík, Pavla Sceranková – Miloš, 18/09/21–22/05/22, ISBN 978-80-87605-54-7.

Petra Příkazská, František Vyskočil, František Zachoval, Originál? Umění napodobit umění, 01/10/21–27/02/22, ISBN 978-80-87605-58-5.

Publikační činnost GMU 2020

V roce 2020 vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého a BiggBoss Books autorskou knihu Matyáše Chocholy Vůně úspěchu. Publikace představuje volný umělecko-lettristický experiment, ve kterém se slova a obrazy řadí intuitivně do nových konstelací a svobodných celků. Autorem syrových animálních kreseb a celostránkových surrealistických vizí je výtvarník Alexandr Puškin. Knihu graficky zpracoval Ondřej Šorm. Na koncepci publikace se editorsky podílela Petra Nováková. Publikace byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

K novým stálým expozicím vyšly dva obsáhlé katalogy, jejichž autory jsou zároveň kurátoři obou dlouhodobých výstav: Katalog Posledních padesát let koncipoval Tomáš Pospiszyl, přední teoretik současného umění. Publikace přibližuje rozmanitost současné umělecké tvorby nikoli chronologicky, ale tematicky, s důrazem na různorodost výtvarného jazyka konkrétních umělců a umělkyň, včetně mladé generace. Rovněž katalog s názvem Minulé století – dvacet osobností představuje českou výtvarnou tvorbu 20. století nikoli tradičně na základě chronologického řazení stylů, ale skrze svébytná díla dvaceti vybraných uměleckých osobností. Jeho autorkou a editorkou je Petra Příkazská, kurátorka GMU, svými texty do publikace přispěly také Kateřina Křížkovská a Judita Kožíšková. Oba katalogy vznikly s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Graficky je zpracovala Anna Štysová.

K dočasným výstavám edice GMU v roce 2020 vydala několik leafletů (skládanek) s kurátorskými texty a grafickou úpravou Cindy Kutíkové & Jiřího Mocka:

  • Matyáš Chochola | Dějiny lidstva, Petra Příkazská
  • Nekousavě kousati | Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji, Kateřina Křížkovská
  • Petra Malinová | Z úcty k hlíně, Anna Zemanová
  • Dalibor Bača | Za kulisou, Rado Ištok
  • Dalibor Bača | Behind the Scenes, Rado Ištok
  • Petr Stanický | Jiný prostor, Anna Zemanová
  • Jiří Hilmar | Nalézat ztracenou rovnováhu, Ilona Víchová

Kromě leafletů k výstavám vyšly ještě další dvě skládanky: leaflet O budově s textem historika architektury Ladislava Zikmunda-Lendera, který se věnuje historii budovy GMU. Druhá skládanka Křížová cesta 21. století slouží jako průvodce sochařským cyklem ve správě GMU s názvem Příběh utrpení a nadějí člověka, nacházejícím se na loukách u Stanovic a Žirče, nedaleko Kuksu. Autorkou textů je Kateřina Křížkovská.

Publikační činnost GMU 2019

V roce 2019 byla v edici GMU vydána rozsáhlá publikace Biskup Josef Doubrava, milovník umění a mecenáš / Odkaz královéhradeckého biskupa městu Hradec Králové. Kniha mapuje život Josefa Doubravy se zaměřením na jeho lásku k umění a spolupráci s malířem Františkem Urbanem na realizaci kostela v Gruntě (okres Kolín). Autoři textů jsou Tereza Cachová, Marcel Fišer, Judita Kožíšková, Kateřina Křížkovská, Radek Norbert Martinek, Lucie Podhrázská Dušková, Petra Příkazská a Zuzana Vávrová. Publikace byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Hradec Králové.

K dalším výstavám vyšly dvě publikace: Katalog Jiří Načeradský & Lubomí Typlt – Příčný řez / A cross-section s autorským textem kurátora výstavy Petra Vaňouse, který mapuje život a dílo Jiřího Načeradského a jeho žáka, současného umělce Lubomíra Typlta, a katalog Krajina skrytá uvnitř světa – Obrazy Orlických hor s texty kurátorky výstavy Kláry Zářecké a teoretika Vlastimila Tokoše. Publikace nabízí přehled autorů tvořících na území Orlických hor od začátku 19. století po současnou generaci, členěný dle geografického uspořádání. Katalog sloužil i jako průvodce výstavou, jeho kapitoly odkazovaly k členění výstavních prostor.