Výzkum falz v kontextu společenských hledisek

Těžiště výzkumu GMU bylo v roce 2021 zaměřeno na oblast falz, padělků, napodobenin, imitací, apropriací, fiktivních identit, problematiku výstavních kopií, patisků, nadprodukce originálů a neautorizovaných rozmnoženin ve výtvarném umění.

Kritický katalog Originál? Umění napodobit umění je výsledkem předchozího dvouletého průzkumu (2020–2021), jenž byl v limitovaném rámci prezentován i na stejnojmenné výstavě. Oba výstupy interdisciplinárního výzkumu realizoval autorský tým GMU. Historička umění Petra Příkazská v hlavním textu publikace navrhuje základní metodu třídění falz, identifikaci falz a představuje obecné nahlížení na danou problematiku. Autorčin výzkum se mimo jiné opírá o dosavadní práce z dané oblasti, které jsou z větší části publikovány i ve zmíněném katalogu. Hlavní posun v metodě, jak lze nahlížet problematiku originality a padělání umění, představuje publikace zahrnutím dalších, dosud opomíjených oborů. Ustálenou a až do současnosti prosazovanou metodou je totiž především mezioborová spolupráce historika umění, restaurátora a chemika. Výzkum GMU toto vymezení rozšiřuje a připojuje také studie předních znalců z oborů legislativy, filozofie umění, trhu s uměním či soudních znalců. U hraničních témat, jako je například apropriace, nově zohledňuje i postoj samotných výtvarných umělců – autorů děl.

Kritický katalog splňuje formální atributy odborné knihy: je recenzovaný odborníky na danou oblast, obsahuje odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, poznámkový aparát, bibliografii pramenů, anglický souhrn a ISBN. Na publikaci se editorsky podíleli: František Zachoval, Petra Příkazská, Jiřina Vyorálková, Judita Kožíšková. Publikace dále zahrnuje odborné studie od autorů: Petra Příkazská, František Vyskočil, Lucie Bobková, David Frank, Ivana Turková, Marek Kotrlý, Tomáš Kulka, Jiří Hořava, Michal Hulla, Petr Mach, Jindra Raclavská, Olga Kotková, Julie Jančárková, Jan Benedík, David Chaloupka, Jan Mlčoch, Martina Šabková, Michal Adamovský, Tomáš Vaněk, Rozálie Hanáková, Marek Šefrna, Jozef Mrva ml., Ivars Gravlejs, Guma Guar, Patrik Hábl, Martin Vaněk a Stanislav Komárek. Grafickou úpravu a sazbu publikace zhotovil Jiří Mocek (Permanent Office). Zachoval, František – Petra Příkazská – Jiřina Vyorálková et al. (edd.), Originál?: umění napodobit umění, Hradec Králové 2021. ISBN 978-80-87605-63-9.