REPRODUKČNÍ SERVIS

GMU poskytuje ze svých sbírek reprodukce pro nekomerční (vědecké, odborné, studijní) i komerční účely.

FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL

 • digitální snímky v tiskové kvalitě 300 DPI/A5, A4, A3 (dle požadavku může být vyhotoven snímek ve vyšší kvalitě)
 • galerie si vyhrazuje právo neposkytnout fotografický materiál exponátu, jehož stav nedovoluje manipulaci, nebo exponátu, který byl zapůjčen na výstavu.

OBJEDNÁVKY – V PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI UVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE:

 • výčet sbírkových předmětů, které chcete reprodukovat (autor, název předmětu, inventární číslo)
 • požadovanou kvalitu digitálního snímku a velikost, ve které bude snímek reprodukován,
 • základní údaje o užití reprodukcí (název publikace / projektu apod., stručný popis projektu, autor, vydavatel, množství jazykových mutací, výše nákladu, datum vydání / realizace projektu, předpokládaná prodejní cena)
 • kontaktní osoba a adresa – e-mailové spojení (popř. tel.), fakturační adresa a dodací adresa (v případě, že se liší od adresy fakturační).

TERMÍNY DODÁNÍ

 • objednávky jsou vyřizovány v závislosti na množství požadovaných snímků, nejkratší lhůta je 10 dní od obdržení žádosti.

CENA A ZPŮSOB PLATBY

 • cena reprodukce je závislá na způsobu jejího cílového užití (informace o poplatcích vám poskytneme na kontaktní adrese)
 • poplatky budou účtovány fakturou či v hotovosti dle dohody
 • poplatky za poskytnutí fotografického materiálu a za souhlas s užitím díla pro reprodukční účely mohou být v některých případech částečně nebo úplně kompenzovány odpovídajícím množstvím katalogů, odborných publikací či jiných tiskovin nebo nosičů (týká se zejména projektů zaměřených na výtvarné umění) – takové tiskoviny či nosiče musejí být do galerie zaslány do 3 týdnů od jejich vzniku

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Petra Příkazská
vedoucí odborného oddělení
historička umění, kurátorka
e-mail: sbirky@galeriehk.cz
telefon: 727 806 970

PODMÍNKY REPRODUKOVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

 • galerie účtuje žadateli poplatek za zhotovení a souhlas s užitím děl pro reprodukční účely
 • žadatel se zaváže, že fotografický materiál použije jen k tomu účelu, k němuž mu byl poskytnut, a neposkytne jej třetímu subjektu
 • z plochy reprodukce nesmí být pořizován výřez, reprodukovaný předmět nesmí být kryt přetiskem nebo jinak měněn bez předchozí dohody
 • veškeré barevné reprodukce sbírkových předmětů musejí být co nejvěrnější
 • o jakékoli další užití fotografického materiálu (další edice apod.), které není uvedeno v původní žádosti, je třeba požádat znovu a není kryto původním poplatkem
 • díla žijících autorů či autorů, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let, jsou chráněna autorskými právy a nelze je použít bez souhlasu autora či dědiců. Zajistit si autorská práva k danému dílu je povinností objednavatele
 • žadatel je povinen u reprodukce uvést základní údaje o exponátu (jméno autora, název díla, datace, příp. jméno fotografa) a dále, že dílo pochází ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové
 • vydavatel / žadatel je povinen zaslat galerii nejpozději do 3 týdnů od realizace projektu kompletní výtisk, nosič či druhotný materiál (např. v případě velkoplošné reklamy) k dokumentaci.