Reprodukční servis

GMU poskytuje ze svých sbírek reprodukce pro nekomerční (vědecké, odborné, studijní) i komerční účely.

Kontaktní osoba: Petra Příkazská

e-mail: sbirky@galeriehk.cz

Fotografický materiál

– digitální snímky v tiskové kvalitě 300 DPI/A5, A4, A3 (dle požadavku může být vyhotoven snímek ve vyšší kvalitě)

– galerie si vyhrazuje právo neposkytnout fotografický materiál exponátu, jehož stav nedovoluje manipulaci, nebo exponátu, který byl zapůjčen na výstavu.

Objednávky

Objednávky – v písemné žádosti uveďte následující informace:

– výčet sbírkových předmětů, které chcete reprodukovat (autor, název předmětu, inventární číslo, máte-li k dispozici obrázek, přiložte jej)

– požadovanou kvalitu digitálního snímku a velikost, ve které bude snímek reprodukován,

– základní údaje o užití reprodukcí (název publikace / projektu apod., stručný popis projektu, autor, vydavatel, množství jazykových mutací, výše nákladu, datum vydání / realizace projektu, předpokládaná prodejní cena)

– kontaktní osoba a adresa – e-mailové spojení (popř. tel.), fakturační adresa a dodací adresa (v případě, že se liší od adresy fakturační).

Termíny dodání

– objednávky jsou vyřizovány v závislosti na množství požadovaných snímků, nejkratší lhůta je 10 dní od obdržení žádosti.

Cena a způsob platby

– cena reprodukce je závislá na způsobu jejího cílového užití (informace o poplatcích vám poskytneme na kontaktní adrese)

– poplatky budou účtovány fakturou či v hotovosti dle dohody

 

– poplatky za poskytnutí fotografického materiálu a za souhlas s užitím díla pro reprodukční účely mohou být v některých případech částečně nebo úplně kompenzovány odpovídajícím množstvím katalogů, odborných publikací či jiných tiskovin nebo nosičů (týká se zejména projektů zaměřených na výtvarné umění) – takové tiskoviny či nosiče musejí být do galerie zaslány do 3 týdnů od jejich vzniku

– v některých případech je možné kompenzovat poplatky poskytnutím inzertní plochy pro výstavní činnost muzea (týká se např. časopisů)

Podmínky reprodukování sbírkových předmětů

– galerie účtuje žadateli poplatek za zhotovení a souhlas s užitím děl pro reprodukční účely

– žadatel se zaváže, že fotografický materiál použije jen k tomu účelu, k němuž mu byl poskytnut, a neposkytne jej třetímu subjektu

– z plochy reprodukce nesmí být pořizován výřez, reprodukovaný předmět nesmí být kryt přetiskem nebo jinak měněn bez předchozí dohody

– veškeré barevné reprodukce sbírkových předmětů musejí být co nejvěrnější

– o jakékoli další užití fotografického materiálu (další edice apod.), které není uvedeno v původní žádosti, je třeba požádat znovu a není kryto původním poplatkem

– díla žijících autorů či autorů, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let, jsou chráněna autorskými právy a nelze je použít bez souhlasu autora či dědiců. Zajistit si autorská práva k danému dílu je povinností objednavatele

– žadatel je povinen u reprodukce uvést základní údaje o exponátu (jméno autora, název díla, datace, příp. jméno fotografa) a dále, že dílo pochází ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové

– vydavatel / žadatel je povinen zaslat galerii nejpozději do 3 týdnů od realizace projektu kompletní výtisk, nosič či druhotný materiál (např. v případě velkoplošné reklamy) k dokumentaci.