Henry Moore a československé umění po roce 1945
21/06/24–19/01/25

kurátorky: Pavlína Morganová, Lujza Kotočová | Prostor

Henry Moore (1898–1986) byl považován za jednoho z klíčových představitelů modernistického sochařství již za svého života. Jeho vizuální jazyk se kromě specifického přístupu k ztvárňování anatomických rysů vyznačoval rovněž schopností propojovat nejrůznější prohlubně, štěrbiny či jiné biomorfní tvary do organických celků, majících ve výsledku tendenci problematizovat hranici mezi abstraktním a konkrétním. Díky těmto kvalitám, jakož i podpoře mohutné kulturně-diplomatické kampaně, se vliv jeho děl propsal nejen do tvorby následujících uměleckých generací ve Spojeném království, ale svoji stopu zanechal i v dalších krajinách, socialistické Československo nevyjímaje.

Připravovaná výstava se ve svém jádru zaměřuje právě na otázku vlivu Henryho Moora v československém prostředí, přičemž své ambice neomezuje jen na oblast sochařství, ale snaží se postihnout tento dopad i napříč dalšími uměleckými obory. Výstavu předcházel dlouholetý výzkum kombinující archivní zdroje jak zdejší, tak zahraniční, úvod expozice tedy bude tvořit podrobná časová linie událostí, které v poválečném období podmiňovaly recepci Mooreových děl nejen v Praze a Bratislavě, ale také v ostatních zemích východního bloku. Nejvíce prostoru bude přitom věnováno umělcově putovní výstavě konající se v letech 1965–1966, která byla v případě Československa vůbec první monografickou přehlídkou západního umělce po roce 1948.

V návaznosti na kulturně-historickou kontextualizaci pak výstava představí soubor děl československých umělců a umělkyň, kteří na tvorbu Henryho Moora v různé míře a v různých fázích své tvorby reagovali. Konkrétní výběr bude zahrnovat nejen sondy do rozličných uměleckých odvětví a územně-správních regionů, ale nad rámec sledovaného období rozšíří svůj záběr také o generačně mladší autory a autorky, jejichž díla budou otázku stylového vlivu posouvat do další roviny. Zásadní pozice bude instalačně dána originálům Henryho Moora, vedle nichž budou ostatní díla uspořádaná v rámci dílčích uskupení, tematizujících jednotlivé inspirační prvky autorovy tvorby (např. integrace formy s okolím, plynulost tvarů, průniky skrze hmotu ad.).