PROMĚNY OBRAZU/OBRAZY PROMĚN II od roku 1942

Obměny – Kresby a grafické listy
České moderní výtvarné umění od roku 1942
Kurátoři: Kateřina Křížkovská, Petra Příkazská, Tomáš Rybička
Foto: Miroslav Podhrázský

Společný prožitek světa sdružoval autory, výtvarníky, básníky a teoretiky Skupiny 42. Jejich tématem je město a běžný život v něm. Surrealismus 40. let je spojován se skupinou RA, jejíž členové dospěli ke specifickým imaginativním projevům. Po roce 1948 mělo oficiální umění u nás jediný směr, socialistický realismus. Hranice státu byly uzavřeny, sledování soudobého výtvarného dění bylo téměř nemožné.

Pro mladé tvůrce 50. let byla inspirací abstrakce 20. let, tradice českého imaginativního malířství, surrealismus i civilizační fenomén Skupiny 42. V opozici vůči oficiálnímu Svazu československých výtvarných umělců vznikla v 50. letech řada uskupení tehdy mladých umělců – Máj 57 (1957), Trasa (1954), UB 12, Radar. V českém prostředí se umění vyvíjelo v mezigeneračních a přátelských vazbách. Vlivy zahraniční výtvarné tvorby se k nám dostávaly se zpožděním, ale jsou u nás patrné.

Konec 50. let a uvolněnější situace let 60. umožnily řadě autorů směřování k nepředmětné, nefigurální a strukturální malbě. Minimální možnost přímého kontaktu se zahraničím a chudá materiální i technická vybavenost nutily naše tvůrce experimentovat, vznikaly tak často nové postupy i techniky. Nedostatek tradičních výtvarných materiálů řešili naši umělci svébytným způsobem, začali užívat nalezeného odpadového materiálu.

V uvolněné atmosféře 60. let se objevila celá škála výtvarných možností. Projevily se inspirace gestickou malbou, ale i tendence strukturální a konstruktivní. S nástupem normalizace v 70. letech, která přetrvávala do 80. let, převažuje ve výtvarném projevu pocit tíživého prožívání skutečnosti. Nejmarkantnějším znakem malby tohoto období je potlačená barevnost.

Ve druhé polovině 80. let pocit existenciální úzkosti poněkud ustupuje, u některých autorů se setkáváme znovu se smyslovým okouzlením. Závěr stálé expozice tvoří díla 90. let a autorů nejmladší generace, v nichž převládá radost ze svobody, někdy s prvkem lehké ironie.

Loader