PROMĚNY OBRAZU / OBRAZY PROMĚN I 1900 - 1942

Obměny – Kresby a grafické listy
České moderní výtvarné umění 1900 - 1942
Kurátoři: Kateřina Křížkovská, Petra Příkazská, Tomáš Rybička
Foto: Miroslav Podhrázský

Stálá expozice prezentuje základní trendy ve výtvarných projevech 20. století. Její současná podoba ukazuje jen malou část bohatých a kvalitních galerijních sbírek malířství, sochařství a prací na papíře.

V průběhu 19. století došlo k radikálním proměnám ve všech oblastech života. V umění a kultuře již neexistují velké slohy, které obsahově a formálně sjednocují literaturu, hudbu a výtvarné umění. Namísto nich se objevují rozmanité, často protichůdné, směry a proudy, které existují vedle sebe, navzájem se ovlivňují a prolínají.

Před rokem 1900 můžeme sledovat trendy symbolismu, dekorativismu a dekadence, kterým vtiskla řád secese. Tendence ke zobrazování reálné skutečnosti, silně inspirované plenérovou malbou barbizonské školy i doznívajícím impresionismem, se nejsilněji projevují v české krajinomalbě.

Razantní krok směrem k modernímu umění 20. století představují díla členů výtvarných skupin Osma (1907 - 1908) a Skupina výtvarných umělců (1912). Členové těchto skupin se specificky vyrovnávali s podněty fauvismu, kubismu a expresionismu.

Reakcí na šok po I. světové válce je široký proud sociálního civilismu, který obrací zájem umělců ke každodennosti, k prostotě běžného dne. Hrdinou uměleckého díla se stává pracující člověk, formální způsoby tvorby jsou různé.

Z širokého proudu sociálního civilismu vyrůstá literární poetismus, jehož výtvarným ekvivalentem je artificialismus. Projevy jeho krátkého trvání najdeme výhradně v Čechách, kde připravil úrodnou půdu pro francouzský surrealismus. Z počátku byl surrealismus přijímán jen rezervovaně, po založení Surrealistické skupiny (1934) zde však našel širokou základnu.

Loader